ANASAYFA

René Descartes

Descartes, bir Fransýz matematikçisi, bilimadamý ve filozofudur.Modern felsefenin babasý olarak bilinir.Fransa'nýn Touraine bölgesinin La Haye isimli þehrinde doðmuþtur.Poitiers üniversitesinde hukuk öðrenimi görmüþtür. Üniversiteyi bitirdikten sonra bir süre askeri müesseselerde görev almýþtýr.Daha sonra bir süre Fransanýn dýþýna seyahatlerde bulunmuþtur.Ardýndan 1628 yýlýnda Fransa'ya geri döner.Ayný yýl felsefe ve optik üzerine deðiþik deneyler yapmýþtýr.Daha sonra hayatýnýn büyük bölümünü geçireceði Hollanda'ya gider.

Descartes ilk çalýþmasýný felsefe üzerine "Denemeler" isimli eseriyle yapmýþtir.Bu eser dört bölümden oluþmaktadýr; geometri, optik, meteorlar, metod.1649 yýlýnda Descartes Ýsveç'e kraliçeyi eðitmek üzere davet edilir.Bir sonraki yýl zatürrden hayata gözlerini yumar.

Descartes bilimin ve özellikle matematiðin tümevarým metodunu felsefeye uygulamaya çalýþmýþýr.Meþhur "Cogito, ergo sum", " I think, therefore I am" "düþünüyorum öyleyse varým" sözü ona aittir.Bu noktadan baþlayarak herþeyi sorgulamýþtýr kendi varlýðýný - Yaratýcý'nýn varlýðýný da ve O'na inanma ihtiyacýný ifade temiþtir.

Descartes bilime ve matematiðe önemli katkýlarda bulunmuþtur.Optikte yansýmanýn temel kanununu bulmuþtur; geliþ açýsý gidiþ açýsýna eþittir.Matematiðe olan en büyük katkýsý ise analitik geometri üzerine olmuþtur.Cebirin geometriye uygulanmasý üzerine çalýþmýþtýr.Cartesian geometri ifadesini ortaya atmýþtýr. Eðrileri onlarý üreten denklemleregöre sýnýflandýrmýþtýr.Alfabenin son harflerini bilinmeyen çokluklar için, ilk harflerini de bilinen çokluklar için kullanmýþtýr.

Eserleri:

La Géométrie

Le Monde, ou Traité de la Lumière

La Dioptrique,

Les Météores,

Meditations on First Philosophy

Principia Philosophiae

ANASAYFA