ANASAYFA

Harizmi (780 - 850)

Harizmi kentinde doðan Harizmi, bugünkü cebir ve trigonometrinin kurucusu sayýlýr. Avrupa'lýlarýn en çok yararlandýðý bir matematikçidir. Çalýþmalarýný bir süre Baðdat'ta sürdürdükten sonra Afganistan'a, oradan da Hindistan'a geçti. Hint'li bilginlerle tanýþtý ve Hindistan cebiri ile ilgilendi.. 830 yýlýnda, çalýþmalarýný daha önce çalýþtýðý Halife Me'mun'un kitaplýðýnda sürdürdü. Cebir üzerinde çok sayýda eser verdi. Bunlarýn birçoðu Latince'ye çevrilmiþtir. Descartes'e kadar batý bilim dünyasýnda egemen olan Harizmi ve Harizmi cebiriydi. Bu nedenle Harizmi dünya çapýnda bir matematikçidir. Batýlý kaynaklar da bunu böyle yazmaktadýr. En önemli eseri, "Cebir ve Mukayese Hesabý" dýr. Deneyler, enlem ve boylam kitaplarý vardýr. Ayrýca bir de gökyüzü atlasý vardýr. Hindistan matematiðini dünya ya tanýtan yine Harizmi'dir

 

ANASAYFA