ANASAYFA

Galileo Galilei (1564-1642)

"Kainat dediðimiz kitap ,yazýldýðý dil ve harfler öðrenilmedikçe anlaþýlamaz.O, matematik dilinde yazýlmýþ;harfleri üçgen, daire ve diðer geometrik þekillerdir.Bu dil ve harfler olmaksýzýn kitabýn bir tek sözcüðünü anlamaya olanak yoktur.”

Babasý profesyönel bir müzisyen olan Galileo Ýtalya’nýn eðik kulesi ile ünlü Pisa kentinde dünyaya geldi.Rönesansýn son döneminde yaþayan galileo Descartes,Kepler,Shakespeare ve Francis Bacon gibi ünlülerle çaðdaþtý.Ýlme katkýsý ise matematik, fizik ve astronomi alanlarýnda olmuþtur.Ayný zamanda sanata karþý da bir yatkýnlýðý vardý;ut ve org çalmanýn yanýnda güzel resim tablolarýyla dikkati çekiyordu.

Galileo öðrenimine bir manastýrda baþladý. Daha küçük yaþta iken kendine çeþitli oyuncaklar yaparak üstün yeteneklerini göstermiþtir.O dönemde Pisa kenti iyi bir öðrenim merkeziydi.Bu durum onun yeteneklerinin geliþmesinde etkin rol oynamýþtýr.Babasýnýn da yönlendirmesiyle öðrenimine týp fakültesine baþlar.Fakat hekimlikten daha çok ilgisini fizik, matematik çekmektedir.Bu arada dinlediði bir konferans üzerine geometriye büyük bir ilgi duymaya baþlar ve önce kapý aralýklarýndan izlediði matematik derslerinin daha sonra ateþli takipçisi olur.Ne var ki ailesinin geçim sýkýntýsý yüzünden üniversiteden ayrýlmak zorunda kalýr, özel derslerle geçimini saðlamaya çalýþýr.Çok geçmeden bazý buluþlarý sayesinde adýný ilim meclislerinde duyurur ,bunun üzerine ayrýldýðý Üniversite kendisini matematik okutmaný olarak çaðýrýr.

Pisa üniversitesinden korkusuzca ifade ettiði düþünceleri dolayýsýyla ayrýlmak zorunda kalýr ve 1592 yýlýnda Padua üniversitesinde matematik pröfesörü olarak göreve baþlar.Burada Euclid geometrisi ve astronomi derslerine girer.

Galileo’nun bilime baþlýca katkýlarý þöyle özetlenebilir;

Fizikte devinime iliþkin;Daha önce devinim içinde olan bir nesnenin kendi haline býrakýldýðýnda duracaðý sanýlýyordu.Galileo ise bu sanýya ters düþen bir düþünce ortaya koydu;devinen bir nesne dýþ etkenlerden serbest kaldýðýnda devinimini tek düze bir hýzla sürdürür.Nesnelerin deviniminde dýþ güçlerin etkisinin hýzda deðil ivmede kendini gösterdiðini ifade eder.Bu olay Galileo’ya serbest düþmeye iliþkin deneylerini açýklama olanaðý saðlar;O zamana kadar bilinen, cisimlerin yere düþme hýzlarýnýn aðýrlýklarýyla orantýlý olduðuydu.Yani ayný yükseklikten yere býrakýlan 2kg. ve 1kg. aðýrlýðýndaki iki cisimden birincisi yere ikincisinin yarýsý kadar zaman diliminde ulaþmasýydý.Galileo yere düþen cisimlerin düþme hýzlarýnýn aðýrlýklarýyla ilþkisi olmadýðýný ifade etmiþtir.

Fizik ilmine bir baþka katkýsý ise mermilerin parabolik hareket ettiðidir.

Galileo'nun astronomi bilimine de sayýsýz katkýlarý olmuþtur.Ýlk astronomik teleskop Galileo tarafýndan Venedik'te yapýlmýþtýr(1609).(Ýlk teleskobu 1600'lerde Lippershey adlý Hollandalý optisyen yaptý.)Sonuç olarak teleskobu gökyüzünü incelemek için kullanan ilk bilim adamýdýr. Galileo teleskobuyla gökyüzünü inceleyerek o güne kadar bilinmeyen bazý yýldýzlarý keþfetti.Venüs'ün evrelerini ve Güneþ lekelerini ilk gözleyen kiþidir.Galileo'nun en büyük baþarýsý kuþkusuz Jüpiter'in dört uydusunu tespit etmesidir.Bir diðeri de, Ay’ýnýn hep sanýldýðý gibi pürüzsüz bir nesne deðil , engebeli , dünyaya benzer bir nesne oluþuydu.

Galileo yaptýðý araþtýrmalar sonucunda Kopernik'in ve dostu Kepler'in Dünya'nýn evrenin merkezi olmadýðý, Dünya'nýn kendisinin ve Güneþ'in etrafýnda döndüðü görüþünü destekledi. Fakat Galileo Kepler ve Kopernik'in teorilerini destekleyerek engizisyonun tepkisini çekti.1616 da Engizisyon önüne çaðrýlan Galileo istenildiði üzere Kopernik sisteminin ne sözlü ne de yazýlý olarak savunmayacaðýný ifade ederek baðýþlanmasýný diler ve aldýðý talimet üzere köþesine çekilerek suskunluk içersine girer.Bu arada “Dünyanýn iki büyük sistemi üzerine Diyalog” adlý kitabýnýn yazar.Kitapta bir yandan güneþ merkezli sistemin doðruluðu birtakým ince tartýþmalarla kanýtlanýrken diðer taraftan da resmi görüþle sinsice alay edilir .Kitap beklenenden fazla ilgi görmüþtür.Bu ilgi üzerine Engizisyon Galileo’yu tekrar çaðýrýr tekrar tövbe ettirtir.

1637'de kör olunca teleskoptan uzaklaþmak zorunda kalýr.Son nefesine kadar bilimsel çalýþmalarýna devam eder.Galileo bilime yaptýðý katkýlarýn yanýnda koyu taassuba ve cehalete karþý açtýðý savaþla da ölümsüzleþmiþtir.Kilise iþlediði ayýbýn ezikliðinden bugün bile tam kurtulmuþ deðildir.

Otuz yýl once Bruno’yu yakarak cezalandýran Engizisyon Glileo’ya daha ýlýman bir ceza verir ve ev hapsine mahkum eder.Yaþlý bilgin hayatýnýn son döneminde iyice çökmüþ bir vaziyette Floransa’da hayata veda eder

ANASAYFA